Онлайн система за отчитане и въвеждане на разплащания през ePay/Easypay и CachTerminal.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА BG Payments

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА BG Payments И АКО СТЕ СЪГЛАСЕН С ТЯХ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЧЕКБОКСА 'Съгласен съм с условията на BG Payments'.
Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Брашкоуд" ООД (наричан по-долу BG Payments) от една страна и потребителите на Интернет сайтове bgpayments.net, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.
"Брашкоуд" ООД регистрирана по Търговския закон на Република България, със ЕИК: 201928751
Всяко лице, което е заредило на браузъра си Интернет сайтове на bgpayments.net или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на BG Payments, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
BG Payments предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, онлайн система с възможност за въвеждане на клиенти, задължения и плащания интегрирана с ePay/Easypay и CachTerminal , наричани за краткост УСЛУГИТЕ
BG Payments предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. BG Payments не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://bgpayments.net/page/rules/
При използване УСЛУГИТЕ на BG Payments потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.
2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че BG Payments не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.
За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. BG Payments само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ
Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на BG Payments, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
a)да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
б)да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, BG Payments има право да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
4. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на BG Payments, след като извърши процеса на регистрация.
За използване на системата през интернет и в някои други случаи на необходимост от най-високо равнище на сигурност и потвърждение на операции ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до него нямат достъп други лица.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ПАРОЛА и лична електронна поща.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно BG Payments за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).
В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, BG Payments ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация.
BG Payments не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
5.ДРУГИ
BG Payments има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
BG Payments си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.
Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на BG Payments, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. BG Payments си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 3 месеца и няма активни услуги. BG Payments си запазва по всяко време правото да отнеме правата за ползване УСЛУГИТЕ, в случай на нарушения на тези УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че BG Payments е свързан с тази мрежа, BG Payments не гарантира, че потокът информация към и от BG Payments няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.
Следва адрес на администратора и поддържащият екип.
е-mail : support@bgpayments.net
Последна актуализация на 15.10.2015 година.